Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi, çocuk haklarının dijital ortamda da geçerli olacağını tanıyan Genel Yorum No:25 'i 4 Şubat 2021’de kabul etti! Dijital ortamda çocuk haklarının nasıl korunması gerektiğine ilişkin, ülkelerin kullanımına yönelik rehber niteliği de taşıyan bu belgeyi 24 Mart 2021’de yayımladı.

BM üye ülkelerinin ortak bir anlayış oluşturabilmeleri için, bu belgede belirtilen dijital dünyada çocuk haklarını tanımaları gerekmektedir. Almanya, 5 Mart 2021’de, BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde bulunan temel ilkelerin dijital ortamda da geçerliliğine yönelik hazırlanan reform yasasını kabul ederek, Genel Yorum No:25’i meclisinden geçiren ilk ülke oldu. Türkiye’de de bu gelişme en yakın zamanda gündeme gelmelidir.

Genel Yorum…

playMonnom

Monnom, çocukların gündelik ortamlarında bedensel hareketlerini destekleyen, kendi kural ve oyun malzemelerini oluşturmalarına olanak sağlayan dijital oyun.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store